Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Marx

Karl Marx var filosof, samhällsananalytiker och ledarfigur i den europeiska arbetarrörelsen på 1800-talet. Det finns en hel del att lära av honom. Här ligger lite olika citat, mer eller mindre kända, som kan fungera som en enkel introduktion till hans verk. De fungerar också som påminnelse om att hans teorier inte är helt lättsmälta; Marx passerar en hel del tabun som finns också idag.

What is Communism?
Communism is the doctrine of the conditions of the liberation of the proletariat.
What is the proletariat?
The proletariat is that class in society which lives entirely from the sale of its labor and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe, whose life and death, whose sole existence depends on the demand for labor...

Friedrich Engels, from Principles of Communism, 1847

Det är en verklig lycka, att den offentliga strunten omöjliggör för en människa med karaktär all eljes möjlig retlighet för det privata.
Karl MarxFranz Mehring: "Karl Marx - hans livs historia", 1918

Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det gäller att förändra den.
ur Teser om Feuerbach

Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp.
ur Kommunistiska manifestet

Existensen av nationer är inte bara en förutsättning för internationalismen - den är också en förutsättning för socialismen.
Friedrich Engels 1845Werke, II, s 614 / Jan Sandegren: Arbetarklassen och de förtryckta folken, Bokförlaget Oktober 1974

...revolution is necessary, therefore, not only because the ruling class cannot be overthrown in any other way, but also because the class overthrowing it can only in a revolution succeed in ridding itself of all the muck of ages and become fitted to found society anew.
From German Ideology

Tillvaron av en klass, som inte äger något annat än sin arbetsförmåga, är en nödvändig förutsättning för kapitalet.
ur Lönarbete och kapitalFranz Mehring: "Karl Marx - hans livs historia", 1918

If we had to start wielding power tomorrow, we should need engineers, chemists, agronomists. Well, it is my conviction that we would have a good many of them behind us already.
Engels, in an interview with Le Figaro 1893

...From the first moment of victory, mistrust must be directed no longer against the conquered reactionary parties, but against the workers' previous allies, against the party that wishes to exploit the common victory for itself alone... The workers must put themselves at the command not of the State authority but of the revolutionary community councils which the workers will have managed to get adopted...
from a speech in 1850Address to the Central Committee of the Communist League 1850

Historien åstadkommer ingenting, den äger inga kolossala rikedomar, den utkämpar inga slag! Nej, det är människan, den verkliga, levande människan som gör allt detta; "historien" använder inte människan som ett medelför sitt mål, som om den hade ett eget liv; den är ingenting annat än människans verksamhet då hon strävar mot sitt mål.
ur Den heliga familjen, citerat ur "Bortom illusionens bojor - Mitt möte med Marx och Freud" av E Fromm

Morality, religion, metaphysics, and other ideologies, and their corresponding forms of consciousness, no longer retain therefore their appearance of autonomous existence. They have no history, no development; it is men, who, in developing their material production and their material intercourse, change, along with this their real existence, their thinking and the products of their thinking. Life is not determined by consciousness, but consciousness by life.
The German Ideology, 1846

Det är ju helt självklart att för att överhuvudtaget kunna kämpa, måste arbetarklassen organisera sig som klass i det egna landet, och att detta är det omedelbara slagfältet för dess kamp. Såtillvida är dess klasskamp nationell, inte till innehållet, utan - som Kommunistiska Manifestet säger - "till formen".
ur Kritik av Gothaprogrammet

Existensen av nationer är inte bara en förutsättning för internationalismen - den är också en förutsättning för socialismen.
Friedrich Engels 1845, Werke, II, s 614Jan Sandegren: "Arbetarklassen och de förtryckta folken", Bokförlaget Oktober 1974

Time is the room of human development. A man who has no free time to dispose of, whose whole lifetime, apart from the mere physical interruptions by sleep, meals and so forth, is absorbed by his labor for the capitalist, is less than a beast of burden. He is a mere machine for producing Foreign Wealth, broken in body and brutalized in mind. Yet the whole history of modern industry shows that capital, if not checked, will recklessly and ruthlessly work to cast down the whole working class to this utmost state of degradation.
Karl Marx

Handkvarnen ger ett samhälle med feodalherrar, ångkvarnen ett med industrikapitalister.
ur Filosofins elände

Let us remember that he said that it was not enough that the idea clamored to be made reality, but that it was also necessary that reality shout out to be made into idea.
Franz Mehring on MarxRicardo Alarcón (2006): "The Global Fight for Immigrant Rights in a Neo-Liberal Economy", http://www.counterpunch.com/alarcon05082006.html 060508

Varje reellt steg framåt är mera värt än ett dussin program.
Marx i ett brev till W. Bracke, London den 5 maj 1875

Arbetarna har inget fosterland.
ur Kommunistiska manifestet

Ekonomerna förfar på ett säreget sätt. Det finns för dem endast två slag av institutioner, konstlade och naturliga. Feodalismens institutioner är konstlade, bourgeoisins naturliga. De liknar i detta avseende också teologerna, som också skiljer på två slags religioner. Varje religion, som inte är deras egen, är en uppfinning av människorna, medan deras egen religion är en uppenbarelse av Gud.
ur Filosofins elände

The work Capital of Marx, like all his ideology, is not gospel in which we are given Revealed Truth, set in stone and eternal, but an endless flow of suggestions to keep working on with intelligence, in order to continue researching and struggling for truth.
Rosa LuxemburgRicardo Alarcón (2006): "The Global Fight for Immigrant Rights in a Neo-Liberal Economy", http://www.counterpunch.com/alarcon05082006.html 060508

Ekonomerna framställer de borgerliga produktionsförhållandena, arbetsdelningen, krediten, pengarna etc. som fixa, oföränderliga, eviga kategorier. ...
Ekonomerna förklarar för oss hur man under dessa givna förhållanden producerar, men vad de inte förklarar för oss är, hur dessa förhållanden själva produceras, dvs. den historiska rörelse som låter dem födas.

ur Filosofins elände

Staten som stat avskaffar t ex privategendomen och människan förklarar på politisk väg privategendomen avskaffad, så snart som hon upphäver valbarhets- och rösträttscensus, så som skett i åtskilliga nordamerikanska stater
ur Om judefrågan 1843ur antologin Människans frigörelse s 29

Vi har inte något slutmål. Vi är evolutionister, vi har inte för avsikt att diktera några slutgiltiga lagar för mänskligheten.
Friedrich EngelsGunnar Gunnarsson: "Socialdemokratiskt idéarv", Tidens förlag 1979, s 28

...each new class which puts itself in the place of one ruling before it, is compelled, merely in order to carry through its aim, to represent its interest as the common interest of all the members of society, that is, expressed in ideal form: it has to give its ideas the form of universality, and represent them as the only rational, universally valid ones. The class making a revolution appears from the very start, if only because it is opposed to a class, not as a class but as the representative of the whole of society; it appears as the whole mass of society confronting the one ruling class.
Marx and Engels, from The German Ideology

Constant labor of one uniform kind destroys the intensity and flow of a man's animal spirits, which find recreation and delight in mere change of activity.
from Capital

Communism is for us not a state of affairs which is to be established, an ideal to which reality will have to adjust itself. We call communism the real movement which abolishes the present state of things. The conditions of this movement result from premises now in existence.
from The German Ideology, 1846

Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande.
ur förordet i Till kritiken av den politiska ekonomin

...the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery, and wield it for its own purposes.
from Civil War in France, 1871

For each new class which puts itself in the place of one ruling before it, is compelled, merely in order to carry through its aim, to represent its interest as the common interest of all the members of society, that is, expressed in ideal form: it has to give its ideas the form of universality, and represent them as the only rational, universally valid ones.
From German Ideology

En del av bourgeoisin önskar avhjälpa de sociala missförhållandena för att trygga det borgerliga samhällets fortbestånd.
 Dit hör: ekonomister, filantroper, humanister, förbättrare av de arbetande klassernas läge, välgörenhetsorganisatörer, djurskyddsvänner, måttlighetsivrare, kråkvinkelreformatorer av brokigaste slag.

ur Kommunistiska manifestet

By bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labor. By proletariat, the class of modern wage laborers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor power in order to live.
Friedrich Engelsfootnote to the Manifesto of the Communist Party

In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.
from The Communist Manifesto

Religionen framstår för oss inte längre som grunden för utan bara ett uttryck för världslig inskränkthet. Vi förklarar därför de religiösa fördomarna hos de fria medborgarna ur deras världsliga fördomar. Vi hävdar inte att de måste ge upp sina religiösa fördomar för att bli kvitt sina världsliga bojor. Vi hävda att de kommer att överge sina religiösa fördomar så snart som de sliter sina världsliga bojor. Vi omvandlar inte de världsliga frågorna till teologiska. Vi omvandlar de teologiska frågorna till världsliga.
ur Om judefrågan 1843ur antologin Människans frigörelse s 27

Vi höjer ingen dogmatisk fana. Tvärtom anknyter vi vår teoretiska kritik till kritiken av politiken, till partitagandet i politiken, alltså till verkliga strider.
Vi framträder inte inför världen som doktrinärer med en ny princip: Här är sanningen, knäfall här! Vi säger inte till världen: Sluta upp med dina strider, de är dumheter, vi skall visa dig kampens sanna paroll! Vi visar den blott varför den egentligen strider.

ur ett brev till Arnold RugeCiterat ur Gunnar Gunnarsson: "Socialdemokratiskt idéarv", Tidens förlag 1979, s 125

Capital is dead labor that, vampire-like, lives only by sucking living labor, and lives the more, the more labor it sucks.
from Capital

Den intresseföreställning, vari ni förvandlar era produktions- och egendomsförhållanden från historiska, under produktionens utveckling övergående, förhållanden till eviga natur- och förnuftslagar, delar ni med alla tidigare härskandeklasser, som gått under. Vad ni förstår, när det gäller den antika egendomen, vad ni förstår, när det gäller den feodala egendomen, det vågar ni inte begripa, när det gäller den borgerliga egendomen.
ur Kommunistiska manifestet

...the final causes of all social changes and political revolutions are to be sought, not in men's brains, not in men's better insights into eternal truth and justice, but in changes in the modes of production and exchange.
Engels, from Socialism: Utopian & Scientific, 1880

Democracy is the road to socialism.
Karl Marxhttp://en.wikiquote.org/wiki/Communism 060404

...not only can we manage very well without the interference of the capitalist class in the great industries of the country, but that their interference is becoming more and more a nuisance.
Engels, from Social Classes - Necessary and Superfluous, 1881

Religionen är det betryckta kreaturets suck, själen i en hjärtlös värld, liksom den är anden i förhållanden utan ande. Den är folkets opium.
ur Till kritiken av den hegelska rättsfilosofinciterad i E Fischer: Vad Marx verkligen sagt

Förlusten av det gamla samhället är emellertid ingen förlust för dem, som inte har något att förlora i det gamla samhället, och i alla nuvarande länder är det förhållandet med det stora flertalet.
ur ett tal hållet den 29 november 1847Franz Mehring: "Karl Marx - hans livs historia", 1918, s 210

The communists do not preach morality at all ... They do not put to people the moral demand: love one another, do not be egoists, etc.; on the contrary, they are very well aware that egoism, just as much as selflessness, is in definite circumstances a necessary form of the self-assertion of individuals. Hence, the communists by no means want ... to do away with the "private individual" for the sake of the "general", selfless man.
Marx and Engels, from The German Ideology

Kommunisternas teoretiska läror vilar ingalunda på idéer och principer, som uttänkts eller upptäckts av den ena eller andra världsförbättraren.
 De är blott allmänna uttryck för de faktiska förhållandena inom en pågående klasskamp, en inför våra ögon försiggående historisk rörelse.

ur Kommunistiska manifestet

Människan måste först äta, dricka, ha tak över huvudet och kläder på kroppen innan hon kan ägna sig åt politik, vetenskap, konst, religion. Därför blir produktionen av materiella ting /.../ den grund ur vilken statsinstutitioner, rättsväsen, uppfattningar om konst och t.o.m. religion spirar. Därför måste de också förklaras från den utgångspunkten.


Det samhälleliga livet är till sitt väsen praktiskt. Alla mysterier, som föranleder att teorin hamnar i mysticism, får sin rationella lösning i den mänskliga praktiken och i förståelsen av denna praktik.
ur Teser om Feuerbach

Låt oss taga världen som den är, låt oss inte vara ideologer.
i Rheinische Zeitung 1843

Vi måste undvika de sekteristiska 'etiketterna' i Internationalen. Arbetarklassens allmänna strävanden och tendenser kommer ur de verkliga (levnads-)villkor i vilka den själv befinner sig. De är därför också gemensamma för hela arbetarklassen, även om rörelsen i deras huvuden avspeglar sig i de mest skilda, mer eller mindre fantastiska, mer eller mindre adekvata former. De som är främst kallade att tolka den hemliga innebörden i den klasskamp som utspelar sig inför våra ögon, kommunisterna, är de sista som begår dumheten att hemfalla åt eller främja sekterism...
ur 'Weg und Ziel'citerad i E Fischer: Vad Marx verkligen sagt.

Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt, utan under omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan existerande.
ur Louis Bonapartes 18:e Brumaire

Den kapitalistiska produktionens allmänna tendens är inte att höja den genomsnittliga normallönen utan att sänka den.
ur Lön, pris och profit

Det nya som jag gjort har varit att påvisa: 1) att klassernas existens endast är bunden till bestämda, historiska utvecklingsfaser av produktionen; 2) att klasskampen med nödvändighet leder till proletariatets diktatur; 3) att denna diktatur endast utgör övergången till upphävandet av alla klasser och till ett klasslöst samhälle.
ur ett brev från 5 mars 1852citerad i E Fischer: Vad Marx verkligen sagt.

[...]det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande klass, erövra demokratin.
ur Det kommunistiska partiets manifest

För det första tillsatte den alla administrativa poster, domarämbeten och lärartjänster genom val med allmän rösträtt och samma väljare kunde när som helst återkalla dem. Och för det andra betalade den för alla tjänster, höga som låga, endast den lön som andra arbetare fick.
om Pariskommunen, ur Inbördeskriget i Frankrikeciterad i E Fischer: Vad Marx verkligen sagt.

Ni förfasar er över, att vi vill upphäva privategendomen. Men i edert nuvarande samhälle är privategendomen upphävd för nio tiondelar av dess medlemmar - den existerar just därigenom, att den icke existerar för nio tiondelar. Ni förebrår oss alltså, att vi vill upphäva en egendom, som har till nödvändig förutsättning, att det oerhörda flertalet i samhället är egendomslöst.
 Ni förebrår oss med andra ord, att vi vill upphäva er egendom. Alldeles riktigt, det vill vi.

ur Kommunistiska manifestet

Faran för livet består för individen i att förlora sig själv. Ofriheten är därför den egentliga, dödliga faran för människan.
Karl Marx, werke 1, s 60

...arbetarklassens frigörelse måste vara arbetarklassens eget verk. Kampen för arbetarklassens emancipation är ingen kamp om klassprivilegier och monopol, utan för lika rättigheter och plikter och för förstörelsen av varje klassherravälde...
Karl Marx, werke 16, s 14

Kommunismen är för oss inte ett tillstånd som ska uppnås, inte ett ideal, efter vilket verkligheten skall inrätta sig. Det vi kallar kommunism är den verkliga utveckling som upphäver det nuvarande tillståndet.
ur Den tyska ideologin

För den praktiske materialisten, d v s för kommunisten gäller det att revolutionera den bestående världen, att praktsikt angripa företeelser som kommer i hans väg och förändra dem.
ur Den tyska ideologin

Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d v s den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt.
ur Den tyska ideologin

För att säkra den internationella freden måste först och främst alla nationella spänningar undanröjas, måste varje folk bli oberoende och herre i sitt eget hus.
Karl Marx, werke 4, s 588

Den censurerade pressen verkar demoraliserande... Regeringen hör bara sin egen röst, den vet att den bara hör sin egen röst, och låser ändå fast sig i bedrägeriet att det är folkets röst den hör, och kräver också av folket att det skall låsa sig fast i detta bedrägeri...
Karl Marx, werke 1, s 54

I motvilja mot all personkult har jag aldrig låtit de talrika yttrandena av beröm, varmed man under internationalens tid från olika länder plågade mig, komma till offentligheten, och jag har heller inte svarat på dem, om inte någon gång med ovett. Engels' och mitt första inträde i det hemliga kommunistsällskapet skedde under den uttryckliga betingelsen att allt som kunde gynna auktoriteter uteslöts ur statuterna.
Karl Marx, werke 34, s 308

Istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.
ur Kommunistiska manifestet

Skatterna är livskällan för byråkratin, armén, prästerskapet och hovet, kort sagt för hela den verkställande maktens apparat.
ur Louis Bonapartes adertonde brumaire

De enskilda individerna bildar en klass endast såtillvida som de måste föra en gemensam kamp mot en annan klass. I övrigt står de som fiender mot varandra i konkurrensen. Å andra sidan blir klassen åter självständig gentemot individerna, så att dessa finner sina levnadsbetingelser förutbestämda, får sin ställning i livet och därmed sin personliga utveckling anvisad av klassen och subsumeras under den.
ur Den tyska ideologinciterad i E Fischer: Vad Marx verkligen sagt.

Med det ständigt avtagande antalet kapitalmagnater [...] växer massan av elände, tryck, träldom, urartning, utsugning men också upprorsandan hos den städse svällande och genom den kapitalistiska produktionsprocessens mekanism självskolade, förenade och organiserade arbetarklassen. Kapitalmonopolet blir till en boja för det produktionssätt som uppblomstrar med och under detsamma. Produktionsmedlens centralisering och arbetets socialisering når en punkt vid vilken de inte kan fördra sitt kapitalistiska hölje. Detta spränges. Den kapitalistiska privategendomens timma slår. Expropriatörerna blir expropierade.
ur Kapitaletciterad i E Fischer: Vad Marx verkligen sagt.

En neger är en neger. Först under vissa förhållanden blir han till slav. En bomullsmaskin är en bomullsmaskin. Blott under speciella förhållanden blir den till kapital. Lösryckt ur dessa förhållanden är den lika litet kapital som guld i och för sig är pengar eller socker är sockerpriset.
ur Lönarbete och kapital

Plainly speaking, and dispensing with all paraphrase, punishment is nothing but a means of society to defend itself against the infraction of its vital conditions, whatever may be their character. Now what a state of society is that which knows of no better instrument for its own defense than the hangman, and which proclaims ... its own brutality as eternal law?
Karl Marx

I den samhälleliga produktionsanarkins ställe... en socialt-planmässig reglering i enlighet med helhetens och varje enskilds behov.
Friedrich Engels, werke 19, s 223